Měření teplot v lednicích s léčivy

18. srpna 2023 od
JoTio Tech s.r.o., Andrea Jonášová

Ačkoliv v řadě zdravotnických zařízení probíhá digitalizace,  řada nemocnic se stále potýká s příliš velkou administrativní zátěží. Jednou z nich je kontrola a pořizování záznamů teploty v lednicích s léčivy. Naše řešení umožňuje nejen měřit teplotu častěji oproti manuálnímu měření personálem, ale také automatizovaný reporting a vizualizaci dat. Povinné sledování skladovacích podmínek léčiv se tak stane jednodušší, efektivnější a sníží administrativní zátěž personálu.

Jednou z povinností nemocnic je správné skladování léčiv a jiných léčivých přípravků. Pokud jsou léky vystaveny nevyhovujícím teplotám, mohou se zkazit, neplnit svou funkci a v krajní situaci i ohrozit život pacienta. Každé léčivo však má své specifické skladovací podmínky. Nemocnice mají tedy různé lednice, v kterých jednotlivé druhy léčiv skladují dle konkrétních požadavků. 


Další povinností nemocnic je, aby kvalifikovaný personál pravidelně hlídal, zda jsou v lednicích pro léky optimální podmínky. Zaměstnanci nemocnic mají povinnost po určitých intervalech docházet k lednici, odečíst z teploměru hodnotu, zapsat ji do interních dokumentů, zaznamenat čas a záznam podepsat. Ve chvíli, kdy teplota v lednici neodpovídá optimální teplotě pro danou lednici, musejí řešit příčinu problému. Pro personál je tato činnost časově náročná a administrativně zatěžující. Zároveň jsou záznamy závislé na vytíženosti personálu a s tím související pečlivostí a důsledností daného zaměstnance. 

Naše řešení nabízí umístění elektronického teploměru, který teplotu v lednici automaticky monitoruje každých 10 minut, a to v rozsahu -55 až 125 °C. Samozřejmostí je generování pravidelných reportů potřebných pro kontrolní orgány. Reporting probíhá zpravidla měsíčně, je však možné jej přenastavit na libovolné časové období. Výstupy měřených dat jsou podpořeny mnoha sestavami s možností filtrace a vyhledávání, což usnadňuje přípravu podkladů pro další analýzu. Přenos dat probíhá prostřednictvím softwarové platformy, která slouží pro vizualizaci a ukládání dat do cloudového úložiště. Naměřená data jsou standardně zálohována na dvou úložištích s nadstandardní možností rozšíření zálohování dat na úložiště klienta. Softwarová platforma zároveň umožňuje vlastní označení měřených bodů, budov, pater, oddělení a jiných místních názvů, na které jsou zaměstnanci zvyklí. Pro snadnější integraci systému lze nastavit loga a barvy, které organizace používá. Součástí služby je také mobilní aplikace usnadňující předávání informací a umožňující uživatelům mít neustálý přehled o stavu čidel. skladové prostory
Softwarová platforma Jotix

Součástí řešení je také maják, který lze umístit na jakékoliv místo. Maják prostřednictví tříbarevné indikace sděluje personálu, zda jsou léčiva uchovávána ve vyhovujících podmínkách. V případě optimálního stavu svítí zelená barva. Pokud hrozí potenciální riziko, rozsvítí se varování v podobě žluté barvy. Ve chvíli, kdy dojde k překročení kritické meze, je spuštěn alarm, maják se rozbliká červenou barvou a je spuštěna akustická signalizace, díky které má personál bezprostřední přehled o tom, že nastal problém. Obsluha má možnost alarm pomocí bezdrátového tlačítka deaktivovat a následně řešit jeho příčinu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ukládá povinnost provádět pravidelnou kalibraci měřidel. Z tohoto důvodu systém umožňuje za spolupráce s akreditovanou laboratoří provádět kalibraci teploměrů.